/ 2 نظر / 88 بازدید
علی عبودی

احسنت استاد جاسم یا طیب ابدعت یا فنان بمعنی الکلمه

سید داوود مرعشی حسینی

مایک باربه انجا رجاتان خیلللللللللللللللللللللللللللللی خالی بودوسرسره های قشنگی دارد[خداحافظ][گل]